O projekcie


Studencie/Doktorancie, marzysz o założeniu własnej działalności gospodarczej? Nie wiesz od czego zacząć? Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności zaprasza Cię na cykl bezpłatnych szkoleń.Projekt pt. „Będę przedsiębiorcą!” realizowany jest przez Fundację na Rzecz Nauki i Innowacyjności oddział w Lublinie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 15.12.2018 r.


Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez nabycie wiedzy przez 60 studentów i doktorantów z terenu powiatu lubelskiego i Lublina dotyczącej założenia przez nich własnej działalności gospodarczej.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

W miarę potrzeb będą prowadzone spotkania informacyjne przez kadrę projektu i ich zadaniem będzie zrekrutowanie jak największej liczby osób. Na spotkaniach będzie można wyrazić chęć wzięcia udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne (formularz aplikacyjny i załączniki) spełniające kryteria formalne kierowane będą do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna składać się będzie z następujących etapów: Oceny merytorycznej Formularza Aplikacyjnego wraz z załącznikiem. Sprawdzenie poprawności oraz kompletności złożonej dokumentacji. Kandydaci zostaną poproszenie o odniesienie się w formularzu do zagadnień istotnych z punktu widzenia projektu. A mianowicie będą zobligowani do odpowiedzi na następujące pytania:

a) jestem studentem/doktorantem z terenu powiatu lubelskiego/Lublina

b) zamieszkuję teren powiatu lubelskiego/Lublina w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

c) nie prowadziłem/am zarejestrowanej działalności gospodarczej

d) nie byłem/am karany/a za przestępstwa skarbowe w rozumieniu Kodeksu Karnego Skarbowego

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Komisja Rekrutacyjna utworzy: listę osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej, których Formularze Aplikacyjne uzyskały podczas oceny merytorycznej największą ilość punktów oraz listę osób niezakwalifikowanych.

Kolejnym etapem będzie ocena zgłaszanego przedsięwzięcia biznesowego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oceniane będą w szczególności:
• kwalifikacje
• uprawnienia
• wiedza
• umiejętności
• spójność i precyzja koncepcji i realności wydatków opisywanego przedsięwzięcia,
• konkurencyjność i innowacyjność przedsięwzięcia.

Za odpowiedzi zostaną przyznane punkty, zgodnie z następującą metodologią:
• pomysł biznesowy spełnia kryterium – 1 pkt
• pomysł biznesowy nie spełnia kryterium – 0 pkt

ORGANIZACJA USŁUG
Cykl szkoleniowo-doradczy obejmuje 72 godziny lekcyjne szkoleń na grupę (9 dni szkoleniowych trwających po 8h) i 2 godziny doradztwa indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu/1 osobę. Cykl obejmuje następujące zagadnienia:
a) Warsztat integracyjno-kreatywny (8 h)
b) Innowacyjność w przedsiębiorstwie (8 h)
c) Podatki i koszty prowadzenia firmy (16 h)
d) Marketing internetowy (8 h)
e) Zagadnienia prawa pracy (16 h)
f) Pozyskiwanie dotacji unijnych 2014-2020 na rozwój firmy (16 h)
g) doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania Indywidualnego Planu Rozwoju - 2 godziny/osoba.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe w postaci notesu, długopisu.